برای بیان مفهوم حرف خود را سبک سنگین کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح weigh one's words استفاده کرد.

مثال برای حرف خود را سبک سنگین کردن به انگلیسی

  • You should weigh your words before you answer that question.

بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع اول