برای بیان مفهوم وقتی آب ها از آسیاب افتاد به انگلیسی می‌توان از اصطلاح when the dust has settled استفاده کرد.

مثال برای وقتی آب ها از آسیاب افتاد به انگلیسی

  • The merger is complete, and when the dust has settled we can start on new projects.
  • ادغام کامل شد و وقتی آب ها از آسیاب افتاد، می‌توانیم پروژه‌های جدیدی را شروع کنیم.

دوره‌های آموزشی: کلاس گرامر انگلیسی