یادگیری صحیح زمان های فعل در زبان انگلیسی از موارد بسیار مهم و در عین چالش برانگیز است. در بسیاری از مواقع عدم تسلط کامل بر کاربرد و ساختار فعل های زبان انگلیسی میتواند زبان آموزان را در مکالمه های روزمره و حتی درک متون زبان انگلیسی دچار مشکل سازد. برای غلبه بر این چالش‌ها پردیس تاک مجموعه ای کامل از مقالات آموزشی مرتبط با زبان‌ها را آماده و در اختیار زبان آموزان علاقه‌مند قرار داده است. در هر مقاله توضیحات کامل مرتبط با ساختار و نحوه کاربرد زمان‌ها ارائه شده است.

زمان گذشته ساده در نقل قول انگلیسی
زمان آینده کامل (The Future Perfect)
استفاده از زمان حال برای اشاره به آینده
گرامر و کاربرد Shall برای زمان آینده
زمان آینده ساده (Will)
زمان گذشته کامل استمراری (The Past Perfect Continuous)
زمان گذشته کامل (The Past Perfect)
زمان حال کامل استمراری | Present Perfect Continuous
زمان حال کامل | Present Perfect
زمان گذشته استمراری (The Past Continuous)
زمان گذشته ساده (The Past Simple)
زمان حال استمراری (The Present Continuous)
زمان حال ساده (The Present Simple)
زمان های فعل در انگلیسی (English Verb Tenses and Aspects)
زمان آینده استمراری (The Future Continuous)