برای بیان مفهوم تند تند و یا حریصانه غذا خوردن در زبان انگلیسی میشود از اصلاح wolf down استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • She wolfed down his dinner.
  • They wolfed the dinner (down) and then started on the dessert.