ساختار would sooner از نظر معنایی زمانی به کار میرود که گوینده بخواهد بیان کند که چیزی را بر چیز دیگری ترجیح میدهد. به عبارت دیگر این ساختار کاربردی شبیه would rather دارد.

مثال برای ساختار would sooner

  • He would sooner lose everything than admit that he was wrong.

فعل اصلی جمله بعد از ساختار would sooner در حالت base form به کار میرود.