Download Longman Collocations Dictionary

اگر قصد دارید زبان انگلیسی را در سطوح پیشرفته یاد بگیرید باید بتوانید به شکل ماهرانه ای از Collocation ها یا همان همآیندهای زبان استفاده کنید. کتاب  Longman Collocations Dictionary یکی از بهترین منابع یادگیری Collocation زبان انگلیسی است. برای دانلود Longman Collocations Dictionary از لینک زیر استفاده کنید.

Download Longman Collocations Dictionary