دانلود Speakout Elementary

کتاب Elementary  دومین کتاب از مجموعه 6 سطحی Speakout است. نسخه دوم مجموعه کتاب Speakout که توسط انتشارات Pearson منتشر شده است از منابع بسیار محبوب آموزش زبان انگلیسی در سرتاسر جهان است.

برای دانلود Speakout Elementary میتوانید از لینکهای این صفحه استفاده کنید.

Speakout Elementary

در 12 درس موجود در کتاب Speakout Elementary نکات گرامری متنوعی مورد بحث قرار میگیرد که عنوان برخی از آنها در ادامه آمده است.

 • Have / has got
 • Adverbs of frequency
 • Can (for possibility)
 • Countable / uncountable nouns
 • How much / how many
 • Quantifiers
 • Simple past
 • Comparative
 • Superlative
 • Present continuous
 • Present simple vs present continuous
 • Have to / don’t have to
 • Be going to / would like to
 • Will / might (not) / wont
 • Should / shouldn’t
 • Adverbs
 • Present perfect
 • Present perfect vs simple past