برای بیان مفهوم قوت قلب به انگلیسی می‌توان از اصطلاح a shot in the arm استفاده کرد.

مثال برای قوت قلب به انگلیسی

  • Fresh investment would provide the shot in the arm that this industry so badly needs.
  • سرمایه‌گذاری تازه قوت قلبی را فراهم میکند که این صنعت به شدت به آن نیاز دارد.