برای بیان مفهوم آسمان ریسمان بافتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح cock and bull story استفاده کرد.

مثال برای آسمان ریسمان بافتن به انگلیسی

  • Nobody believes this cock and bull story about the sacking incident.