در زبان انگلیسی تعداد زیادی "صفت مرکب" یا "Compound Adjective" وجود دارد که در مکالمه انگلیسی بسیار پر کاربرد هستند و با یک "خط پیوند" یا "Hyphen"  یا "-" ساخته می‌شوند.

فهرست ذیل بعضی از این صفت‌ها را نشان می‌دهد:

 • good-looking
 • good-natured
 • well-known
 • well-educated
 • well-paid
 • well-equipped
 • badly-behaved
 • bad-tempered
 • ill-equipped
 • hard-working
 • easy-going
 • short-lived
 • short-tempered
 • short-term
 • long-term
 • long-lasting
 • fully-qualified
 • full-scale
 • full-size
 • full-time
 • part-time
 • time-consuming
 • time-saving

شایان ذکر است که صفت‌های مرکب یا Compound Adjectives که با "خط پیوند" یا "Hyphen" یا "-" ساخته می‌شود  یک کلمه شمرده خواهند شد و نه دو کلمه و این موضوع باید مورد توجه داوطلبان آزمون آیلتس در شمارش تعداد کلملات در بخش رایتینگ قرار گیرد.

بسیاری از عبارت‌ها برای توصیف سن، اندازه و یا سایر مقیاس‌ها بر همین اساس ساخته می‌شوند و اگر قبل از اسم به کار بروند باید از "خط پیوند" استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • a five-year-old girl
 • a four-month training course
 • a three-bedroom flat

یک مدل دیگر از صفت های مرکب صفت هایی هستند که با پیشوند ها ساخته می‌شوند:

به مثال‌ها توجه کنید:

 • dis–: dissatisfied, disorganized
 • in-: inexpensive, inexperienced, inappropriate,
 • im-: immoral, immature, impolite
 • non-: nonexistent, non-smoking
 • over-: overcrowded, overpriced,
 • post-: post-school, postgraduate,
 • pre-: pre-school, prearranged
 • un-: unaware, unsuitable, unemployed

در زبان انگلیسی برای صفت مرکب علاوه بر Compound Adjective از اسامی  Compound Modifier و یا Phrasal Adjective هم استفاده می‌شود.


بیشتر بخوانید: جمله مجهول با فعل مودال