جملات شرطی در زبان انگلیسی معمولا از دو بند (یا Clause) ساخته می‌شوند. در بند شرط یا همان If Clause یک شرط واقعی و یا فرضی مطرح می‌شود و در بند دیگر که به آن بند اصلی و یا بند نتیجه (Main Clause یا Result Clause) گفته می‌شود پیامد تحقق و یا عدم تحقق آن شرط بیان می‌شود.

انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی چهار نوع جمله شرطی اصلی وجود دارد و از ترکیب منطقی این چهار نوع می‌توان جملات شرطی ترکیبی (یا Mixed Conditionals) را نیز خلق کرد. در ادامه برای هر کدام از انواع اصلی جملات شرطی چند نمونه بیان شده است و به علاوه شما می‌توانید با کلیک کردن بر روی لینک‌های مرتبط مقالات آموزشی کامل انواع جملات شرطی را مطالعه کنید.

جمله شرطی نوع صفر (The Zero Conditional)

  • If you heat water, it boils.
  • If you are cold, put on a coat.

جمله شرطی نوع اول (The First Conditional)

  • IF I save enough money, I will go on a cruise.
  • If I go jogging, I will lose weight.

جمله شرطی نوع دوم (The Second Conditional)

  • If I won the lottery, I would leave my job.
  • I he wasn't so busy, He would take a break.

جمله شرطی نوع سوم (The Third Conditional)

  • If we had left earlier, we would have caught the train.
  • If I had woken up on time, I would have done my hair.