به فعل Have در ترکیب‌هایی مانند have breakfast یا have a rest دقت کنید. در این ترکیب‌ها بار معنایی اصلی نه بر عهده فعل Have بلکه بر عهده اسمی است که در کنار Have آمده است (مانند breakfast و rest).

Have در این ترکیب‌ها یک Delexical Verb است چون بخش اصلی معنی از فعل Have خارج و برعهده اسم گذاشته شده است.

آنچه در پی‌آید نمونه‌های کاربرد Have به عنوان یک Delexical Verb در زبان انگلیسی است.

 • Food and Drink: have breakfast | have lunch | have a cup of tea
 • Talking: have a conversation | have a discussion | have a talk
 • Washing: have a bath | have a shower | have a wash | have a scrub
 • Resting: have a rest | have a holiday | have a break
 • Disagreeing: have a fight | have an argument | have a dispute

در بعضی موارد اسم موجود در این ترکیب‌ها (مثلا breakfast) توسط یک صفت (مثلا good) توصیف می‌شود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • have a good breakfast
 • have a long talk
 • have a short holiday
 • have a serious quarrel

Have می‌تواند در کنار اسم هایی که از فعل‌ها ساخته می‌شوند هم به کار رود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • have a look at
 • have a bite of
 • have a drink of
 • have a listen to
 • have a swim


 بیشتر بخوانید: انواع فعل در زبان انگلیسی