برای بیان مفهوم جا خوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح double take استفاده کرد.

مثال برای جا خوردن به انگلیسی

  • I did a double take - I couldn't believe it was her.
  • جا خوردم، باور نمیشد که خودش است.
  • His parents did a double take when he came home with a tattoo.
  • وقتی او با خالکوبی به خانه آمد، والدینش جا خوردند.