برای بیان مفهوم فقیر به انگلیسی می‌توان از اصطلاح down and out استفاده کرد.

مثال برای فقیر به انگلیسی

  • Nobody loves you when you're down and out.
  • وقتی فقیر هستی هیچ کس تو را دوست ندارد.