اصطلاح‌ها و فعل‌های گروهی متنوعی در زبان انگلیسی در مورد خانواده وجود دارد که در این مقاله آموزشی به بعضی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

take after sb

از take afer sb وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم بگیم فردی از نظر ظاهری و یا رفتاری به یک فرد بزرگتر در خانواده خودش شبیه است و به اصطلاح به فردی رفته است.

به مثال توجه کنید:

  • He took after his father.

run in the family

از run in the family وقتی استفاده می‌شود که بخواهیم بگویم یک ویژگی یا خصلت در یک خانواده متداول است و به اصطلاح در خون آن خانواده است.

  • They are all tall, that runs in the family.

bring sb up

از bring sb up برای نگهداری و بزرگ کردن کودک استفاده می‌شود.

  • He was brought up in Tehran.