برای بیان مفهوم "پز دادن" یا "به رخ کشیدن" در زبان انگلیسی از فعل گروهی "flash around" استفاده می‌شود.


مثال برای "پز دادن" یا "به رخ کشیدن" به انگلیسی:

  • If you have a lot of money, don’t flash it around.
  • He was flashing his new car around.


بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع دوم