برای بیان مفهوم پز دادن به انگلیسی از فعل گروهی flash around استفاده می‌شود.

مثال برای پز دادن به انگلیسی

  • If you have a lot of money, don’t flash it around.
  • He was flashing his new car around.

بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع دوم