به نمونه مکالمه سلام و احوال پرسی زیر دقت کنید و سعی کنید ساختارهای مورد نیاز خود را تشخیص دهید. در این مکالمه از زمان گذشته ساده و زمان آینده نیز استفاده شده است. آیا می‌توانید آنها را تشخیص دهید و در جای مناسب به کار گیرید؟

 • BOB: Hello, Mr. Muhindo.
 • MUHINDO: Hello Bob.
 • BOB: Sorry for bothering sir, is Melissa around?
 • MUHINDO: Nope. She went to her sister's birthday in Luanda since yesterday.
 • BOB: Huh! Since yesterday?
 • MUHINDO: True. I hope there is no problem?
 • BOB: No sir. I just wanted to say hi. I was fixing somebody's sink at four blocks from here.
 • MUHINDO: That's so nice of you. I'll let her know.
 • BOB: Ok, I think I shall take my leave.
 • MUHINDO: Okey. Good bye, son. Take care.
 • BOB: Thank you sir.