پرسشهای غیر مستقیم باز (یا همان Indirect Open Questions) با یک عبارت آغازین مودبانه (یا همان Polite Opening Phrase) آغاز می‌شوند. نکته مهم این است که در این پرسشها بعد از کلمه پرسشی (یا همان Question Word) ترتیب کلمات مانند یک جمله خبری است و جابهجایی کلمات مانند پرسشهای مستقیم وجود ندارد. به مثال‌ها دقت کنید:

  • Do you know where the station is?
  • Could you tell me where the station is?

در این مثال‌ها دو عبارت "Do you know" و "Could you tell me" عبارت‌های مودبانه آغازین (یا Polite Opening Phrase) هستند و بعد از آن‌ها کلمه پرسشی Where قرار گرفته است. نکته مهم این است که ساختار جمله بعد از کلمه پرسشی در پرسش‌های غیر مستقیم مانند یک جمله خبری است و ترتیب کلمات به شکل پرسش‌های مستقیم تغییر نمی‌کند.

به مثالهای بیشتر دقت کنید:

  • Do you know how much the tickets will cost?
  • Could you tell me why you were late?
  • Could you tell me what time the stores close?