برای بیان مفهوم دخل چیزی را آوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح knock sth into a cocked hat استفاده کرد.

مثال برای دخل چیزی را آوردن به انگلیسی

  • A show that knocks all the others into a cocked hat.
  • نمایشی که دخل همه را آورد.