off به عنوان یک حرف اضافه می‌تواند معانی و کارکردهای متفاوتی داشته باشد. در این مقاله آموزشی به کارکردهای اصلی اشاره خواهیم کرد.

off می‌تواند به عنوان یک حرف اضافه برای حرکت (movement) یا موقعیت (position) به کار رود. در این موارد معمولا معنای off متضاد با معنای on خواهد بود.

به مثالها توجه کنید:

 • Put sth on the table / take sth off the table
 • I got on the bus. / I got off the bus.

off در بافت مناسب می‌تواند معنی نزدیک (near) هم داشته باشد. در این مورد معمولا از ترکیب just off استفاده می‌شود.

به مثال توجه کنید:

 • My house is just off Tavanir Avenue.

 off می‌تواند به زمان‌هایی که به دلیل بیماری یا شرایط خاص یا تعطیلات در محل کار یا تحصیل حضور نداریم هم اشاره کند. لازم است دقت شود که در این موارد نیازی به استفاده از حرف اضافه from نیست و جمله‌ای مانند He is off from office غلط است.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • I am off school.
 • Reza is ill, so he's off school today.

 off در عبارت‌های متفاوتی نیز به کار می‌رود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • off color = (looking) ill
 • off balance= unready
 • off duty = not working
 • do sth on the off chance = just in case

off در فعل‌های گروهی متعددی نیز به کار می‌رود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • put sth off = postpone
 • polish off food = eat very quickly
 • knock off = finish work