در زمان حال کامل نیز می‌توان از ساختار مجهول استفاده کرد، چنین ساختاری به وقوع امری اشاره می‌کند که هنوز بر زمان حال اثر دارد و ساختار فعل آن به شکل زیر است:

Have / Has + Been + Past Participle

مثال برای مجهول حال کامل

  • The door has been painted beautifully.
  • The new parts haven't been delivered yet, so you will have to wait.
  • All of the smoke detectors have been replaced.
  • Do you know if all the lights have been turned off?
  • Has your computer been fixed yet?

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین