در زبان انگلیسی از گذشته کامل استمراری (The Past Perfect Continuous) همراه با زمان گذشته ساده برای صحبت در مورد فعالیتی استفاده می‌شود که قبل از وقوع یک عمل یا رویداد دیگر در حال انجام بوده است. برای این امر گذشته ساده به یک رویداد خاص تکمیل شده در گذشته اشاره و گذشته کامل استمراری یک عمل مکرر یا فعالیت مداوم را توصیف می‌کند که قبل از آن رویداد تکمیل شده در حال انجام بوده است. برای ساخت گذشته کامل استمراری از فرمول زیر استفاده می‌شود:

Had + Been + Verb + ing

به مثال‌ها توجه کنید:

  • He had been studying English for two years before he went to London.
  • By the time Katie arrived home, she had been driving for six hours.
  • I went to see a the doctor after I'd been feeling unwell for a few days.
  • I had been training to be a soccer player until I broke my leg.
  • The band had been rehearsing every day, so they won the competition.

مقایسه حامل کامل استمراری و گذشته کامل استمراری

حال کامل استمراری برای صحبت در مورد یک عمل در حال انجام یا فعالیت مکرر که تا لحظه حال در حال انجام است استفاده می شود.

به مثال توجه کنید:

  • I am really thirsty, I have been cycling for two hours.

گذشته کامل استمراری برای صحبت در مورد یک عمل مداوم یا فعالیت مکرر که تا لحظه مشخص دیگری در گذشته در حال انجام بوده است استفاده می شود.

به مثال توجه کنید:

  • I was really thirsty, I had been cycling for two hours.