در زبان انگلیسی از جمله مجهول زمان گذشته برای تأکید بیشتر بر تأثیر عملی که در گذشته رخ داده است استفاده می‌شود. در واقع جمله مجهول گذشته ساده زمانی استفاده می‌شود که به یک عمل تکمیل‌شده در گذشته اشاره می‌شود، و به جای عامل انجام کار، روی خود کار و یا دریافت کننده کار تمرکز می‌کند. ساختار فعل در جمله مجهول زمان گذشته ساده به شکل زیر است:

Be (Was / Were) + Past Participle

مثال برای جمله مجهول گذشته ساده

  • The building was destroyed by fire.
  • The Trees were cut down last year.
  • The railroad was damaged during the storm.
  • Two people were injured in the accident.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین