برای بیان مفهوم گمراه کردن به انگلیسی میتوان از اصطلاح put someone off the scent استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • He is not working in the company anymore, but he is wearing the uniform to put everybody off the scent.

در واقع put someone off the scent معنایی معادل Mislead دارد.