برای ساختن جمله سوالی در زمان گذشته وقتی که فعل جمله Be باشد باید جای فعل Be و Subject را عوض کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • He was in India

این یک جمله خبری در زمان گذشته ساده است و فعل اصلی جمله یعنی Was از نوع فعل Be است. برای ساختن جمله پرسشی کافی است که جای He که Subject است و فعل Was را با هم عوض کنیم.

نتیجه این جابه‌جایی ساده پرسش زیر خواهد بود.

  • Was he in India?

به مثال‌های بیشتر توجه کنید:

  • Was it nice and sunny yesterday?
  • Was he good at playing tennis?
  • Were there any snacks at the party?
  • Were you at the party last night?

همانطور که مشاهده می‌کنید در تمام این جمله‌های پرسشی انواع مختلف فعل Be در ابتدای جمله قرار گرفته است و پس از آن نیز Subject جملات قرار گرفته است.


بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع صفر