برای ساختن جمله سوالی در زمان حال ساده وقتی که فعل اصلی جمله فعل Be نباشد و فعل کمکی (یا همان Auxiliary) هم در جمله وجود نداشته باشد باید از Do یا Does و حالت پایه‌ای فعل اصلی استفاده کرد. در این ساختارها Do یا Does در ابتدای جمله می‌آید و جای Subject و Verb هم عوض نمی‌شود.

به این مثال‌ توجه کنید:

  • She works in an office.

در این مورد چون فعل اصلی جمله Be نیست و هیچ فعل کمکی (یا همان Auxiliary) هم وجود ندارد برای ساختن جمله سوالی مرتبط باید از فعل کمکی Does استفاده کرد و فعل اصلی جمله یعنی Works هم باید در حالت پایه‌ای یعنی Work قرار بگیرد. نتیجه جمله سوالی زیر خواهد بود:

  • Does she work in an office.

دقت کنید که در جمله پرسشی ترتیب Subject و Verb تغییری نکرده است و She همچنان قبل از Work قرار دارد.

به مثال‌های بیشتر توجه کنید:

  • Do they live in Paris?
  • Do you speak English?
  • Do I know you?
  • Don't you have any vegetarian food in the menu?
  • Does he get up very early every morning?
  • Does your father work on a farm?
  • Does she still play the piano?
  • Doesn't this office have air conditioning?