در هنگام نقل قول در زبان انگلیسی اگر فعل جمله مستقیم (Direct Speech) در زمان گذشته ساده باشد، می‌توان در جملات نقل شده هم از گذشته ساده و هم از گذشته کامل استفاده کرد بدون اینکه معنای جملات تغییر کند.

به مثال توجه کنید:

  • Direct Speech: I arrived in Delhi on Saturday.
  • Indirect Speech: He said he arrived in Delhi on Saturday. (Simple Past)
  • Indirect Speech: He said he'd arrived in Delhi on Saturday. (Past Perfect)

کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Summit