از Some و Any برای اسم‌های جمع (plural nouns) و اسم‌های غیرقابل شمارش (uncountable nouns) استفاده می­‌شود.

Some معمولا در جملات مثبت و Any معمولا در جملات منفی استفاده می‌شود. به مثال‌های توجه کنید:

 • He has some information about the new agreement. (uncountable noun & positive sentence)
 • He doesn't have any information about the new agreement. (uncountable noun & negative sentence)
 • He met some colleagues after the meting yesterday. (plural countable noun & positive sentence)
 • He didn't meet any colleagues after the meeting yesterday. (plural countable noun & positive sentence)
 • I think we will have some time to discuss the issue tomorrow. (uncountable noun & positive sentence)
 • I don't think we will have any time to discuss the issue tomorrow. (uncountable noun & negative sentence)

نکته جالب این است که اگر معنای جمله کامل بماند و آسیب نبینید شما می‌توانید Some و Any را بدون Noun هم به کار ببرید.

 • He didn't eat any cake but Sarah ate some (cake).
 • John drank lots of tea but his friend didn't drink any (tea).

جملات سئوالی با Some و Any

معمولا برای طرح پرسش از Any  استفاده می‌شود.

 • Do you have any friends here?
 • Do they have any children?

و از Some معمولا در شرایط زیر استفاده می‌شود.

 

وقتی می‌خواهیم چیزی را تعارف کنیم.

 • Would you like some tea?
 • Would you like some cake with your tea?

وقتی تقاضای چیزی را داریم.

 • Could I have some cake, please?
 • Can I have some sugar?

وقتی می‌خواهیم چیزی را پیشنهاد دهیم.

 • Why don't you give me some advice about the problem?
 • Why don't you have some cake?