برای بیان مفهوم شق القمر کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح square the circle استفاده کرد.

مثال برای شق القمر کردن به انگلیسی

  • Getting that bill through the legislature is the same as trying to square the circle.
  • به تصویب رساندن آن لایحه از طریق قوه مقننه مانند شق القمر کردن است.