میدانیم که یک راه متداول برای بیان آرزوها و افسوس‌ها در زبان انگلیسی استفاده از فعل Wish است. نکته این است که Wish تنها ابزار موجود نیست و برای بیان قوی‌تر آرزوها و افسوس‌ها می‌توان از ساختار If only نیز استفاده کرد.

برای بیان یک افسوس شدید در مورد زمان حال می‌توان از If only به همراه فعل زمان گذشته ساده استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • These mountains are incredible! If only I knew how to ski.
  • I love the sound of the guitar. If only I played better.
  • I am sure the teacher explained this. If only I remembered it!

برای بیان یک افسوس شدید در مورد زمان گذشته می‌توان از If only به همراه فعل زمان گذشته کامل استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • I really wanted to take pictures. If only I had charged the battery.
  • The show is completely sold out! If only I had arrived sooner.
  • I couldn't finish the marathon. If only I had trained harder.


بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع دوم