گذشته ساده برای صحبت در مورد چیزی که در زمان مشخصی اتفاق افتاده است استفاده می شود. حال کامل زمانی استفاده می شود که زمان خاصی مشخص نشده باشد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Question: Have you ever been to France?
  • Answer A: Yes, I visited Paris in 2010.
  • Answer B: Yes, I have visited Paris so many times.

در پاسخ "I visited Paris in 2010" ما یک زمان مشخص داریم پس از زمان گذشته ساده استفاده می‌کنیم اما در پاسخ "I have visited Paris some many time" ما زمان مشخصی را مطرح نمی‌کنیم پس باید از زمان حال کامل استفاده کنیم.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • I saw a great movie last week.(Past Simple)
  • I haven't seen that movie. (Present Perfect)
  • Jo didn't climb Mount Fuji last year. (Past Simple)
  • Saki has climbed Mount Fuji twice. (Present Perfect)
  • Madison ate too much last night. (Past Simple)
  • Jack hasn't eaten curry before. (Present Perfect)

بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع سوم