برای رویدادهای نامحتمل (ولی ممکن) در زمان آینده در انگلیسی می‌توان از What if و Suppose به همراه زمان گذشته ساده (Past Simple) استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Just imagine! What if we all got 100% on our exams?
  • Just imagine! Suppose we all got 100% on our exams?
  • Suppose I got caught cheating. My parents would be furious.
  • What if our flights was canceled? We'd be stuck here!