در زبان انگلیسی از فعل Wish برای صحبت در مورد آرزوها و یا افسوس‌های مربوط به زمان حال و گذشته استفاده می‌شود. دقت کنید که زمان فعل بعد از Wish بر معنای جمله تأثیر می گذارد.

Wish و زمان گذشته ساده

از فعل Wish به همراه زمان گذشته ساده برای بیان خواسته‌ها و آرزوهای مربوط به زمان حال که هنوز ممکن است رخ دهند استفاده می‌شود.

                 
SUBJECT    |  
WISH    |  
SUBJECT    |  
PAST SIMPLE    |  
REST OF SENTENCE
                 
He wishes he studied more.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • I wish I earned more money.
 • They wish the weather was better so they could go to the beach.
 • I wish I didn't have to work so hard.

Wish و زمان گذشته کامل

می‌توان از فعل Wish به همراه زمان گذشته کامل برای بیان افسوس‌ها در مورد زمان گذشته استفاده کرد. این ساختار زمانی مورد استفاده است که دیگر برای رخ دادن موقعیت مورد بحث امکان و شانسی وجود ندارد.

                 
SUBJECT    |  
WISH    |  
SUBJECT    |  
PAST PERFECT    |  
REST OF SENTENCE
                 
I   wish I had studied harder.

 

 • I have failed my exam. I wish I had studied harder.
 • Alex is really bored. He wishes he had gone out with his friends.

Wish برای بیان آرزوهای آینده

از Wish می‌‌توان برای بیان آرزوها و خواسته‌های مرتبط با زمان آینده نیز استفاده کرد. معمولا برای بیان آرزوی یک فرد برای انجام کاری توسط خودش از Wish و Could استفاده می‌شود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • I wish I could more somewhere warmer.
 • I wish I could get a new job in a different apartment.
 • I wish I could go to the concert with my friends this evening.
 • Irene wishes she could find her diamond necklace.

دقت کنید که اگر فردی آرزو داشته باشد که شخص دیگری کاری را در آینده انجام دهد از Wish و Would استفاده می‌شود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • Sam is always talking about cars. I wish he would stop.
 • I wish they wouldn't make it so hard to buy tickets online.
 • Jenny's mother wishes she would clean her room.


بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع سوم