جمله‌های زیر نمونه‌هایی است از کاربرد اصطلاح come naturally در زبان انگلیسی است، با کمک این جملات می‌توان معنی اصطلاح را حدس زد.

  • No matter your medium, writing is a learned skill that doesn’t come naturally to everyone.
  • Musical talent comes naturally to that family.
  • Memorizing important dates in history came naturally to him in school.

در این اصطلاح به جای naturally می‌شود از easily هم استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید.

  • Public speaking does not come easily to most people.

چه در come naturally و چه در come easily حرف اضافه مورد استفاده to است.