مجموعه کتاب‌های Idioms and Phrasal Verbs یکی از منابع مفید یادگیری اصلاحات زبان انگلیسی است. این مجموعه دارای دو سطح است که در این جا می‌تواند سطح Advanced آن را از کتابخانه پردیس تاک دانلود کنید.

دانلود کتاب Idioms and Phrasal Verbs - Advanced