حتمن پیش آمده که مطلبی را به دوستی بگید و ازش بخواهید آن مطلب را به کسی نگوید، این همان مفهوم اصطلاح "شتر دیدی ندیدی" در زبان فارسی است. در این مورد می‌توانید از این عبارت‌ها استفاده کنید.

Keep mum!         به کسی نگو!
Mum's the word!         شتر دیدی ندیدی!
You have a big mouth!         دهن لقی!