در زبان انگلیسی می‌توان از زمان‌ حال ساده برای اشاره به رویدادهای آینده که از قبل برنامه‌ریزی شده است استفاده کرد. در این جملات معمولا از واژه و یا عبارت‌های زمانی آینده نیز استفاده می‌شود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • The train arrives at 10pm tonight.
 • Don't forget we have an early meeting tomorrow morning.
 • The next flight to New York departs at 6 this evening.
 • The concert is next Wednesday. I hope we are ready by then!
 • The bank opens late tomorrow because it's the weekend.

زمان‌ حال استمراری نیز می‌تواند برای اشاره به رویدادهای از قبل برنامه‌ریزی شده آینده استفاده شود. در این موارد واژه و یا عبارت‌های زمانی تعیین کننده زمان حال و یا آینده خواهد بود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • At the moment Dave is working, but tomorrow he is playing golf.
 • Sue is studying this evening.
 • Jack is playing soccer tomorrow.
 • I am seeing a movie later.
 • Lisa is playing golf tomorrow.
 • I am having dinner with Mike next week.
 • Jay is meeting some friends tomorrow evening.