کتابخانه مرکز زبان پردیس حاوی صدها عنوان کتاب مرتبط با آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است. برای جستجوی کتاب مورد نظر خود کافی است تا بخشی از عنوان کتاب را در باکس زیر وارد کنید.

دانلود کتاب Market Leader - Elementary
دانلود کتاب Market Leader - ویرایش سوم
دانلود کتاب Understanding and Using English Grammar - ویرایش پنجم
دانلود کتاب Practical English Usage - ویرایش چهارم
دانلود کتاب Fundamentals of English Grammar - ویرایش چهارم
دانلود کتاب Basic English Grammar - ویرایش چهارم
دانلود کتاب A History of the English Language (Elly van Gelderen)
دانلود کتاب A History of the English Language (Baugh & Cable)
دانلود کتاب Speakout Starter
دانلود کتاب Speakout Elementary
دانلود کتاب Speakout Pre-intermediate
دانلود کتاب Speakout Intermediate
دانلود کتاب Speakout Upper-Intermediate
دانلود کتاب Speakout Advanced
دانلود Cambridge IELTS 17 Academic
دانلود Cambridge IELTS 16 Academic
دانلود Cambridge IELTS 16 General Training
دانلود Cambridge IELTS 15 Academic
دانلود Cambridge IELTS 15 General Training
دانلود Cambridge IELTS 18 Academic