"هم‌آیند" ها یا "Collocation" ترکیبی از کلملات هستند که به شکل متداول در یک زبان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، استفاده مناسب از هم‌آیندها در تولید زبانی به خصوص در آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی (مانند بخش اسپیکینگ و رایتینگ در آیلتس  یا پی تی ای) می‌تواند بر عملکرد داوطلبان اثر مثبت بسیاری داشته باشد.

در این‌جا تعدادی از مهم‌ترین هم‌آیندهای مربوط به واژه Occupation در سه حوزه معنایی در اختیار قرار گرفته است.

a type of job

 • a dangerous/hazardous occupation
 • manual/blue-collar occupations (jobs in which you work using your hands)
 • professional/white-collar occupations (jobs for which you need a lot of education)
 • skilled/unskilled occupations
 • a male/female occupation
 • a sedentary occupation (in which you have to sit down)
 • a working-class/middle-class occupation
 • managerial occupations
 • have an occupation
 • choose an occupation
 • give your occupation (say what your job is)
 • take up an occupation/enter an occupation (start doing a type of job)
 • follow an occupation (do a type of job)

a way of spending your time

 • sb’s favorite occupation
 • a rewarding occupation (one that you enjoy, especially because you feel you are doing something useful)

a situation in which a place is controlled by another country’s army

 • military occupation
 • illegal occupation
 • be under occupation