ساختار مجهول در زبان انگلیسی

ساختارهای مجهول (یا همان Passive Structures) از بخشهای پرکاربرد گرامر زبان انگلیسی هستند. این ساختارها معمولا زمانی استفاده می‌شوند که انجام دهنده یک فعل یا عمل مشخص و یا مهم نیست و گوینده می‌خواهد توجه بیشتری را به خود عمل معطوف کند. ساختارهای مجهول در متون آکادمیک پرکاربرد هستند و برای نمونه در آزمون آیلتس آکادمیک می‌توان نمونه‌های گوناگون این ساختارها را در مهارت‌های مختلف آزمون مشاهده کرد.

استفاده از Get در ساختارهای مجهول (Using “GET” in Passive Constructions)
کاربرد ساختار مجهول در متون آکادمیک و خبری
جملات مجهول با افعال مودال (The Passive with Modals)
جمله مجهول در زمان آینده کامل (The Future Perfect Passive)
جمله مجهول در زمان آینده ساده (The Future Simple Passive)
جمله مجهول در زمان گذشته کامل (The Past Perfect Passive)
جمله مجهول در زمان حال کامل (The Present Perfect Passive)
جمله مجهول در زمان گذشته استمراری (The Past Continuous Passive)
جمله مجهول در زمان گذشته ساده (The Past Simple Passive)
جمله مجهول در زمان حال استمراری (The Present Continuous Passive)
جمله مجهول در زمان حال ساده (The Present Simple Passive)
جملات مجهول در زبان انگلیسی